Els alumnes  de primer de primària han pogut acostar-se el món dels animals. En primer lloc, van conèixer la classificació́ dels animals en funció́ de les seues característiques. I després, les distintes diferències dels animals vertebrats: mamífers, ocells, peixos, rèptils i amfibis. Una vegada treballat els distints continguts, van fer un Diagrama de Venn, on van poder comparar un mamífer i un peix.